Individuaalnõustamine

Konsulent on metsandusvaldkonna spetsialist, kellele on omistatud konsulendi kutse metsamajanduse valdkonnas. Ta on enamasti metsandusalase kutse- või kõrgharidusega ja vähemalt kolmeaastase töökogemusega. Tema töö on korrastatud ja korrektse teabe edastamine metsaomanikule. Oma töös lähtub konsulent konsulentide kutse-eetikast.

Nõuandeteenuse hind metsaomaniku jaoks sõltub nõustamisvajaduse mahust ja metsa asukohast (transpordikulu). Osaliselt võib nõuandeteenuse osutamist toetada riik, kui ühistu on saanud nõustamistoetust teenuse osutamiseks.

Nõustamise aja sisse arvestatakse nõu andmiseks objektiga  tutvumine ja vajalike materjalide ettevalmistamine (nt kaardi väljatrükk, metsaregistri andmetega tutvumine vms), metsaomanikuga suhtlemine (sh. metsaomaniku soovil kirjaliku nõuande koostamise aeg), metsasõidu aeg, suhtlemine teiste ametkondade esindajatega (vajadusel). Nõustamistoetuse olemasolul osutatakse nõuandeteenust kuni 1,5 h. Edasiseks nõuande saamiseks tuleb metsaomanikul tasuda arve alusel 80 €/tund. Nõuande tunnitasu sisaldab konsulendi tööjõumakse (so sotsiaalmaks 33%, töötuskindlustusmakse töötajale 1,6% ja tööandjale 0,8%,  kogumispensioni makse 2% ning tulumaks 22%).

Levinumad metsandusalased nõustamisteemad on:

Metsa üldine seisund: metsa ligikaudse väärtuse määramine; metsa tervisliku seisundi hindamine;
Metsamajandusalane nõuanne: vajalikud ja võimalikud metsamajandamistööd; metsakasvatuslik nõustamine; metsa majandamine lähiaastatel;
Metsaparandustööde tegemine: koosluse parandamise võtted; kuivenduse vajadus ja teostamine (kuivendussüsteemide ülevaatus, kuivenduskraavide hooldamine, kuivendusvõrgud jne); maaparandus; maapinna ettevalmistamine;
• Erametsanduse toetuste saamise võimalused ja taotlemine (SA Erametsakeskus, PRIA);
Metsa majandamiseks vajalikud dokumendid (nt vajaminevad dokumendid raie tegemiseks);
Metsakahjustused: ulukikahjustuste fikseerimine ja vältimise võimalused; tormikahjustuste likvideerimine ja tormimurru alade majandamine; kahjustatud metsa taastamine; üraski kahjustused;
Noorendike hooldus
Rajatud metsakultuuride kasvatamine ja hooldamine; taimekasvatus;
Raie (harvedus-, sanitaar-, uuendus-, lageraie) tegemise võimalused (k.a tasuvus); raiete põhimõtted erinevates puistutes;
• Raie- ja kahjustatud metsalankide uuendamine;
Õigusalane abi: metsaseaduse uued muudatused; metsade majandamise muutus seoses õigusaktide muutumisega;
Metsa kõrvalkasutus, sh jahindus
• Muud teemad.

Tegevused, mille kohta ei saa taotleda Erametsakeskusest nõustamistoetust:

• metsa inventeerimine ja metsamajandamiskava koostamine, pärandkultuuriga metsaala inventeerimine;
• metsa müügiga seotud tegevus, nt kasvava metsa, metsamaterjali või kinnistu müügi organiseerimine (nt metsaomaniku esindamine müügiprotsessis);
• metsatööde organiseerimine ja tegemine (metsaistutamine, hooldusraie jne);
• piiride märkimine metsas: konsulent võib olla metsaomanikule abiks piiride tuvastamisel, kuid piiride tähistamine ei ole tema ülesanne (erand on siinkohal Natura 2000 ala, mille piirimärkide lisatähistamine on lubatud);
• tööd looduses metsa või raiutud puude tagavara määramiseks (nt kluppimine);
• seemne-, säilik-, tuleviku- või raiutavate puude märkimine;
• konsulendi töö kvaliteedi hindamine

 

Nõuandeteenuse hind metsaomaniku jaoks sõltub nõustamisvajaduse mahust, metsa asukohast (transpordikulu), teemast ja muust. Osaliselt toetab nõuandeteenuse osutamist riik. Täpse teenuste hinnakirja teada saamiseks võtke ühendust metsaühistuga.